Aanpak Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag

Aanpak Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag

Aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag

 

Sinds de fusie in 2017 tussen het Rotterdamsch Studenten Corps en de Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging is seksueel grensoverschrijdend gedrag op onze studentenvereniging een extra belangrijkthema. Graag zetten we op hoofdlijnen uiteen op welke manier RSC/RVSV dit onwenselijk gedrag probeert te voorkomen.

 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is onacceptabel. Onze vereniging is een plek waar iedereen veilig moet zijn, plezier maakt, vriendschappen voor het leven sluit en samen leuke dingen organiseert. Het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag is voor ons dan ook geen “papieren” beleidsonderwerp, maar een voorwaarde om iedereen onder ons dak een prettige en nuttige verenigingstijd te bieden. Het RSC/RVSV moet een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt. Helaas is grensoverschrijdend gedrag iets dat tot op de dag van vandaag voorkomt. Reden er alles aan te doen dit te voorkomen. Goed voorbeeldgedrag en sociale controle zijn belangrijke sleutelsom grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en we doen er elk verenigingsjaar veel aan om dat te bereiken. Hieronder geven we een aantal belangrijke voorbeelden hoe we dat doen.

 

Aan het begin van elk studiejaar krijgt al ons barpersoneel, (sociëteits)commissies en bestuur een zogeheten ‘bystander training’ van Fairspace. Fairspace is een organisatie die zich inzet om “ruimtes” veilig te maken voor iedereen, zo ook een studentenvereniging. De training is speciaal gericht op grensoverschrijdend gedrag en wat men kan doen om dit te voorkomen. Zij leren daarbij ook hoe ze moeten ingrijpen in deze situaties. Daarnaast krijgt al het barpersoneel ook nog een specifieke training van Gelijkspel. Hierbij leren zij ook hoe ze situaties kunnen herkennen en wat ze moeten doen als grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt.

 

Van alle subgroepen op onze vereniging, de zogeheten disputen, worden tweeouderejaars uitgenodigd voor een training van Stichting Confro. De stichting houdt zich bezig met het doorbreken van taboes via kleine theatervoorstellingen. Hierbij leren onze leden hun  eigen vooroordelen herkennen en gaan anders naar elkaar kijken. Sociale controle werkt tenslotte nog beter als iedereen zich bewust is van een taboe. Naast deze training heeft Confro op onze vereniging ook een symposium georganiseerd over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Op deze manier proberen we niet alleen het barpersoneel, de bestuursleden en de (sociëteit)commissies van onze vereniging bij dit belangrijke thema te betrekken, maar echt álle leden.

Daarnaast hebben we meegewerkt aan een onderzoek van Rutgers om te kunnen praten over huidige initiatieven omtrent (seksuele)veiligheid en welzijn en om nieuwe initiatieven op onze vereniging te bedenken. Ook hebben we actief deelgenomen aan hun “Ben je oké?”-campagne dit jaar. Sinds deze campagne hangen er meldpunten in ons gehele verenigingsgebouw waar mensen, anoniem of niet, via een QR-code een melding kunnen maken over grensoverschrijdend gedrag.

 

Ook organiseren we als bestuur elk jaar met kleine groepen eerstejaarsleden zogenoemde vissenkom-sessies, waarbij iedereen zijn of haarhart kan luchten. Deze sessies bereidt het bestuur voor met een cultuurbureau, the Changery. De spontane en soms emotionele gesprekken leveren interessante informatie voor het bestuur over wat er wel of niet goed gaat op onze vereniging. En wat we kunnen doen om onze verenigingswaarden en – normen beter te bewaken zodat echt iedereen zich prettig en veilig voelt.

 

Daarnaast kent onze vereniging al vele jaren professionele vertrouwenscontactpersonen, zowel intern als extern. Deze zijn breed bekend binnen de vereniging en worden geïntroduceerd tijdens de introductieperiode(IP) aan onze nieuwe leden. Ook wordt tijdens de IP aandacht besteed aan een training van de organisatie genaamd Gelijkspel, die workshops geeft over de omgangsnormen rondom seks binnen studentenverenigingen. Gelijkspel zorgt ervoor dat studenten over dit belangrijke onderwerp met elkaar in gesprek gaan. Door onze eerstejaarsleden zo vroeg mogelijk bewust te maken dat seksueel grensoverschrijdend niet oké is, hopen we positief voorbeeldgedrag te creëren.

 

In de rest van het IP-programma voor onze nieuwe leden, staat ook fysieke en seksuele veiligheid centraal. Al vele jaren overleggen we ons programma nauwkeurig met de Erasmus Universiteit en informeren we ook de hogescholen in Rotterdam. Het fysieke element is al vele jaren geleden verbannen uit onze introductieperiode (en staat humor centraal). Dat is belangrijk om de gezondheid (bv. genoeg slaap, gezond eten, geen alcohol, medische spreekuren) van de eerstejaars te bewaken en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dit is in 2018 vastgelegd in een gedragscode ondertekend door de Rotterdamse studentenverenigingen en onderwijsorganisaties. Deze code is in 2019 door alle partijen verder uitgewerkt. Een extra waarborg voor ons is dat de IP geleid wordt door oud-bestuurders (de zogeheten Bijstand)van onze vereniging.

 

Daarnaast werken we als vereniging al vele jaren samen met kritische externe adviseurs op het gebied van cultuur en communicatie. Ook worden we gevraagd en ongevraagd geadviseerd door een Raad van Toezicht (RvT) bestaande uit reünisten, die midden in het leven en hun carrière staan. Deze adviseurs helpen ons bij een ander belangrijk aspect om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen: het lerend vermogen bewaken van onze vereniging. Dat is extra belangrijk omdat elk jaar binnen onze verenging de samenstelling verandert van het bestuur, de sociëteitscommissies en andere commissies. Dat proberen we ook te ondervangen door elk jaar in de bestuursoverdracht specifiek het strenge beleid inzake grensoverschrijdend gedrag te benoemen en hoe daarmee moet worden omgegaan als bestuur en welk voorbeeldgedrag daarbij hoort.

 

Tevens hebben we een intern sanctiebeleid om leden die toch over de schreef gaan te straffen en in het uiterste geval te kunnenontzetten uit het lidmaatschap. Dat strafbeleid wordt uitgevoerd door het bestuur. Bij elk voorval wordt naast een intern feitenonderzoek, hoor en wederhoor toegepast en alle verklaringen schriftelijk vastgelegd. Tevens is er een Commissie van Beroep (bestaande uit praktiserende juristen) waarbij onze leden in beroep kunnen gaan. De commissie is ook een vraagbaak voor het bestuur bij andere moeilijke juridische kwesties. De regels van ons sanctie- en klachtenbeleid zijn vastgelegd en intern beschikbaar voor ál onze leden.

 

Volgens gemaakte afspraken doen we bij de Erasmus Universiteit melding van alle serieuze (grensoverschrijdende) incidenten op onze vereniging en bespreken we die met onze contactpersoon daar. Ook melden we alle incidenten altijd aan onze RvT en externe communicatieadviseur. Ons bestuur houdt tevens een incidentenregister bij. Openheid naar onze leden is ook een belangrijk aspect om het lerend vermogen van onze vereniging te stimuleren. Straffen worden daarom intern gepubliceerd, zodat iedereen weet wie wat heeft gedaan en welke gevolgen dit heeft. Ook stellen we als bestuur zaken aan de kaak via e-mails aan de leden en toespraken op onze vereniging.

 

Dit zijn belangrijke voorbeelden van wat we doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te stoppen op onze vereniging. Het is een constant proces van goed communiceren met al onze belanghebbenden, onze leden voorop. Ook de rol van de media is belangrijk voor een groeiend bewustzijn rond het thema in de samenleving. Als vereniging willen we middenin in die samenlevingstaan en geloven daarom in een open, proactieve houding. Dat kunnen we niet zonder hulp en advies van ervaringsdeskundigen en professionals.

 

Onze samenwerking met de Erasmus Universiteit, de beide hogescholen in Rotterdam en de gemeente helpt hier ook goed bij. Zo proberen weer alles aan te doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag uit te bannen en onze leden een mooie, onvergetelijke studententijd te bezorgen.

Copyright © R.S.C / R.V.S.V. 2023